Witamy na Oficjalnej Stronie Automobilklubu Biłgorajskiego

logo ak rok

Lokalizacja

ul. Targowa 15
Adres do korespondencji:

ul. Boh. Monte Cassino 9
23-400 Biłgoraj

E mailE-mail:

poczta@akbilgorajski.pl

Adres strony

www.akbilgorajski.pl

 

 telefonPZM z rokiek

    Tel.: (84) 686-24-98  
     Kontakt w godz: 800-1600

                Tel. kom.: 691-753-301
                     (Prezes Zarządu)

Logowanie

Kalendarz Imprez

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

WSPÓŁPRACA

ZO PZM Lublin

PZM

Kluby PZM

Autom Lub. logo

Urząd Miasta Biłgoraj

urzad miasta

Urząd Gminy Biłgoraj

UGB

Starostwo Powiatowe w Biłgoraju

herb powiat bilgorajski 602

KPP w Biłgoraju

pol

OSiR

logo osir

BCK Biłgoraj

BCK

Forum OPPB

LOGO

LOK Biłgoraj

LOGO LOK

RCEZ w Biłgoraju

rcez bilgoraj logo aa

PTTK O/ Biłgoraj

PTTK Biłgoraj

Stowarzyszenie BPB

Stow.BPB logo rozm.50KB 002

Stowarzysznie BPR

BPR

Rowerowe Roztocze

logo rowerowe roztocze

Gościmy

Odwiedza nas 707 gości oraz 0 użytkowników.

Ilość Odsłon

309183

STATUT STOWARZYSZENIA

AUTOMOBILKLUBU 

BIŁGORAJSKIEGO

 Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie pod nazwą AUTOMOBILKLUB BIŁGORAJSKI w Biłgoraju i zwane w dalszym ciągu statutu „Klubem” w dokumentacji sportowej i turystycznej używa się skrótu „A-B”.

§ 2 

 1. Klub posiada osobowość prawną.
 2. Klub może być członkiem rzeczywistym Polskiego Związku Motorowego.
 3. Terenem działalności Klubu jest miasto Biłgoraj oraz przyległe tereny w granicach dawnego powiatu biłgorajskiego.
 4. Klub może powoływać na terenie swojego działania koła i sekcje specjalistyczne według zasad określonych w dalszych postanowieniach statutu.

§ 3

Działalność Klubu opiera się na pracy społecznej ogółu członków - do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.

§ 4 

1.Klub używa pieczęci, stempli, odznak klubowych oraz sztandaru według wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy.

2.Barwami Klubu są kolory biały, czerwony, żółty i niebieski.

Rozdział 2

Cele i środki działania 

§ 5 

Celem Klubu jest:

 1. działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz kultury jazdy wśród zmotoryzowanych i zachowania się pieszych na drogach publicznych
 2. organizowanie i popularyzowanie masowego sportu motorowego i turystyki motorowej krajowej i zagranicznej.
 3. organizowanie i prowadzenie wyczynowego sportu motorowego.
 4. działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego przez zmotoryzowanych.
 5. rozwijanie i popularyzowanie ratownictwa drogowego w zakresie pomocy przed lekarskiej i ratownictwa technicznego.
 6. organizowanie masowego szkolenia w zakresie motoryzacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 § 6

Cele powyższe Klub realizuje przez:

 1. organizowanie zawodów i imprez sportów motorowych i turystyki zmotoryzowanej.
 2. uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych turystycznych imprezach, zlotach 
  i rajdach turystyki motorowej.
 3. rozwijanie poprzez organizację i prowadzenie sekcji specjalistycznych sportów motorowych.
 4. organizowanie i propagowanie turystyki motorowej masowej i kwalifikowanej.
 5. organizowanie i prowadzenie szkolenia we wszystkich dziedzinach związanych 
  z motoryzacją i bezpieczeństwem ruchu drogowego.
 6. prowadzenie i organizowanie szkoleń na ratowników drogowych.
 7. organizowanie i prowadzenie komisji, sekcji problemowych z zakresu motoryzacji.
 8. organizowanie samoobsługowych stacji obsługi i warsztatów dla członków Klubu.
 9. rozwijanie działalności prewencyjnej na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, ratownictwa drogowego, sportów motorowych, turystyki, organizowanie imprez klubowych związanych z zagadnieniami motoryzacyjnymi i życiem klubowym.

10. podejmowanie działań na rzecz niepełnosprawnych użytkowników pojazdów  samochodowych.

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§ 7 

Członkowie Klubu dzielą się na:

a)honorowych,

b)zwyczajnych

c)wspierających

§ 8

 1. Członkiem honorowym Klubu może być długoletni – szczególnie zasłużony działacz klubu. Członkiem honorowym może także zostać osoba z poza Klubu, szczególnie zasłużona dla Klubu.
 2. Członkiem zwyczajnym może zostać obywatel polski pragnący wstąpić w szeregi Klubu mający zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych.
 3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna wspierająca klub i jego działalność opłacając zadeklarowaną składkę członkowską.
 4. § 9
 1. Członków zwyczajnych i wspierających w swoje szeregi przyjmuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Godność Członka Honorowego Klubu nadaje Walne Zgromadzenie lub Zebranie Delegatów na wniosek przynajmniej dziesięciu członków lub Zarządu Klubu.

§ 10 

 1. Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo:

a) czynnego i biernego prawa wyboru do władz Klubu,

b) zgłaszania wniosków, propozycji i projektów wobec władz Klubu.

c) korzystania ze szkolenia sportowego, turystycznego, specjalistycznego i technicz- 
nego prowadzonego przez Klub.

d) korzystania z urządzeń i sprzętu Klubu.

e) reprezentowania barw i noszenia odznak klubowych.

f) uczestniczenia w imprezach organizowanych przez klub.

g) bezpłatnego lub ulgowego wstępu na imprezy motorowe na zasadach określonych  przez Zarząd Klubu.

 1. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego i reprezentowania barw klubu. 

§ 11 

 1. Członkowie zwyczajni są zobowiązani:

a) brać czynny udział w działalności Klubu, jego sekcjach, komisjach problemowych, przestrzegać postanowień statutu regulaminów i uchwała władz Klubu.

b) regularnie opłacać składki członkowskie.

c) podnosić swoje kwalifikacje sportowe i techniczne w zakresie sportów motorowych i turystyki motorowej.

d) chronić własność klubu jako dobra wspólnego.

e) dbać o dobre imię Klubu przez swoją codzienna postawę i trakcie reprezentowania Klubu w czasie imprez.

f) krzewić i popularyzować kulturę motoryzacyjną.

 1. Członkowie honorowi obowiązani są przestrzegać postanowienia statutu oraz uchwały władz Klubu.
 2. Członkowie wspierający obowiązani są regularnie opłacać zadeklarowaną składkę członkowską. 

§ 12 

 1. Członkostwo ustaje wskutek:

a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie.

b) skreślenia z listy członków z powodu zalegania w opłacie składek członkowskich przez okres przekraczający 24 miesiące.

c) wykluczenia.

 1. Członek może być wykluczony na podstawie uchwały Zarządu za działanie na szkodę Klubu, nie przestrzegania postanowień statutu, uchwał władz Klubu oraz za niezgodną postawę sportowca lub turysty wymagająca szczególnego napiętnowania.

§ 13

 1. Za wzorową postawę sportową, turysty, wzorowe wykonanie swoich obowiązków oraz aktywny udział w pracach Klubu i realizację jego zadań członkowie Klubu mogą być wyróżnieni następująco:

a) pochwałą na zebraniu sekcji, komisji problemowej lub Koła

b) pochwałą na piśmie,

c) dyplomem uznania,

d) nagrodą rzeczową lub pieniężną,

e) odznaką honorową klubu.

 1. Klub może wystąpić o wyróżnienie swoich członków odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

§ 14

Za działalność naruszającą postanowienia niniejszego statutu, regulaminów, uchwał władz Klubu, Zarządu Klubu lub działalność na szkodę Klubu, Zarząd klubu może nakładać na członków zwyczajnych następujące kary:

a) upomnienie

b) nagana

c) nagana z ostrzeżeniem

d) zawieszenie na okres do 2 lat w prawach członka Klubu

e) wykluczenie

2. Od decyzji o ukaraniu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia (zebrania 
delegatów).

§ 15

W działalności Klubu może uczestniczyć młodzież w wieku od 7-18 lat z tym, że młodzież w wieku lat 7 do 16 musi posiadać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.

1. Małoletni w wieku 16-18 lat którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą należeć do Klubu i korzystać z czynnego biernego prawa wyborczego w sekcjach  i komisjach Klubu z tym, że w składzie Zarządu sekcji i komisji większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

2. Małoletni poniżej lat 16 za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów mogą należeć do Klubu, szkolić się w sekcjach sportowych i turystycznych bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków (zebraniach delegatów) oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu.

Rozdział 4

Struktura organizacyjna Klubu

§ 16

 1. Organizacja Klubu obejmuje:

a) Koła

b) Koła Seniorów.

 1. Koła mogą być tworzone przy zakładach pracy, szkołach, w miejscu zamieszkania, osiedlach oraz przy Zarządzie Klubu.
 2. Do powołania Koła wymagana jest liczba co najmniej 20 członków.

Rozdział 5

Koła Seniorów

§ 17 

 1. Koło Seniorów stanowi grupa działaczy, byłych zawodników i sympatyków PZM oraz Klubu.
 2. Koło Seniorów jest organem doradczym dla zarządu klubu.
 3. Koło Seniorów wybiera spośród siebie zarząd składający się z 3 do 5 osób. 

Rozdział 6

Władze Klubu 

§ 18 

1. Władzami Klubu są:

a) Walne Zebranie (zebranie delegatów)

b) Zarząd

c) Komisja Rewizyjna

2. Kadencja władz Klubu trwa cztery lata.

3. W okresie kadencji Zarząd i Komisja Rewizyjna maja prawo dokooptować nowych  członków w miejsce ustępujących z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

4. Uchwały władz klubu zapadają zwykle większością głosów przy obecności co  najmniej 1/2 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, w głosowaniu jawnym. Uchwały Walnego Zebrania (zebrania delegatów) podjęte w drugim terminie są ważne bez względu na ilość obecnych.

A) Walne Zebranie Klubu (Zebranie Delegatów)

§ 19 

 1. Walne Zebranie ( zebranie delegatów) Klubu jest najwyższą władza Klubu.
 2. Z chwilą przekroczenia liczby 1000 członków zwyczajnych Zarząd Klubu zwołuje zebranie delegatów zamiast Walnego Zgromadzenia w proporcji 1:20 Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów. Szczegółowy tryb wyboru delegatów określa regulamin.
 1. Walne Zebranie (zebranie delegatów) Klubu odbywa się co 4 lata.
 2. Termin, miejsce porządek obrad Walnego Zebrania ustala Zarząd Klubu podając dane do wiadomości członków nie później niż na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania.
 3. Do kompetencji Walnego Zebrania (zebrania delegatów) członków Klubu należy:

a) uchwalenie głównych kierunków działania Klubu

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z ich  działalności, wniosków zgłoszonych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz  podejmowanie uchwał w tym zakresie

c) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej

d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu

e) uchwalanie zmian statutu Klubu

f) nadawanie godności członka honorowego Klubu

g) nadawanie godności honorowego prezesa Klubu

h) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Klubu

i) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez członków lub władze Klubu. 

§ 20 

1. W walnym zebraniu (zebraniu delegatów) członków Klubu biorą udział:

a) z głosem decydującym – członkowie zwyczajni i honorowi bądź ich delegaci

b) z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających oraz inne osoby  zaproszone przez Zarząd.

§ 21

Nadzwyczajne Walne Zebranie (zebranie delegatów) członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek komisji rewizyjnej,

3) na żądanie co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków klubu,

4) nadzwyczajne Walne Zebranie (zebranie delegatów) zwoływane jest najpóźniej w terminie 2-ch miesięcy od daty podjęcia uchwały lub zgłoszonego wniosku (żądania)

5) nadzwyczajne Walne Zebranie członków obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

B) Zarząd Klubu 

§ 22

 1. Zarząd klubu jest najwyższą władzą klubu między walnymi zebraniami klubu.
 2. Zarząd Klubu składa się od 7 do 11 osób wybranych przez Walne Zebranie Klubu.
 3. Do zakresu działania zarządu Klubu należy:

a) kierowanie działalnością Klubu i reprezentowanie go na zewnątrz,

b) uchwalanie planów pracy i budżetu klubu,

c) zarządzanie majątkiem klubu

d) ustalanie wysokości składek członkowskich,

e) koordynowanie i nadzorowanie działalności kół, sekcji i komisji

f) powoływanie, rozwiązywanie kół, sekcji i komisji oraz zatwierdzanie ich regulaminów

g) opracowanie w oparciu o obowiązujące regulaminy ramowych i szczegółowych  regulaminów sportowych,

h) zwoływanie i przygotowanie Walnego Zebrania (zebrania delegatów) członków  Klubu,

i) rozpatrywanie sporów powstałych wewnątrz Klubu.

 1. Posiedzenia zarządu klubu odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 23

1. Zarząd Klubu wybiera ze swego grona prezydium składające się z 3 do 5 członków w tym: Prezesa, 2-ch V-ce Prezesów, Sekretarza i Skarbnika. Zadania i podział funkcji poszczególnych członków prezydium ustala regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

2. Prezydium kieruje działalnością Klubu w okresie między posiedzeniami Zarządu, w granicach ustalonych przez Zarząd z tym, że do jego kompetencji nie może należeć:

a) zwoływanie Walnych Zebrań członków Klubu,

b) uchwalanie regulaminów wewnętrznych,

c) uchwalanie planów pracy i budżetu Klubu,

d) powoływanie komisji.

3. Posiedzenia prezydium zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.

C) Komisja Rewizyjna

§ 24

 1. Komisja rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Klubu i wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej

b) występowanie do Zarządu Klubu z wnioskami pokontrolnymi

c) składanie Walnemu Zebraniu Klubu sprawozdań ze swej działalności oraz  występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu  Zarządowi Klubu. 

§ 25

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział we wszystkich zebraniach Zarządu i jego prezydium z głosem doradczym.

Rozdział 7

Władze Koła

§ 26

 1. Władzami Koła są:

a) Walne Zgromadzenie członków Koła

b) Zarząd Koła

 1. Kadencja władz Koła trwa 2 lata.
 2. Postanowienia § 18 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

A) Walne zgromadzenie członków koła 

Do kompetencji Walnego Zebrania członków Koła należy:

1)uchwalanie kierunków działalności Koła

2)rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Koła z jego działalności, wniosków zgłaszanych przez zarząd oraz podejmowania uchwał w tym zakresie

3)udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła

4)wybór Zarządu Koła

5)podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd Koła.

§ 27

1. W Walnym Zebraniu członków Koła biorą udział z głosem decydującym – członkowie zwyczajni i honorowi, z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających oraz władz Klubu.

2. Termin, miejsce oraz porządek obrad Walnego Zebrania członków Koła ustala Zarząd Koła w porozumieniu z Zarządem Klubu podając to do wiadomości członków Koła nie później niż na 14 dni przed terminem zebrania.

B) Zarząd Koła

§ 28

 1. Zarząd Koła jest najwyższą władzą Koła w okresie między Walnymi Zebraniami członków Koła.
 2. Zarząd Koła składa się z 3 do 5 osób wybranych przez Walne Zebranie członków Koła.
 3. Zarząd Koła wybiera ze swego grona Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 4. Do zakresu działania Zarządu Koła należy w szczególności:

a) kierowanie działalnością koła i reprezentowanie Koła na zewnątrz,

b) uchwalanie planów pracy Koła,

c) składanie sprawozdań z działalności Koła,

d) zwoływanie Walnego Zebrania członków Koła.

 1. Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.

Rozdział 8

Majątek i fundusze Klubu

§ 29

 1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na nieruchomości i ruchomości Klubu składają się:

a) nieruchomości i ruchomości zakupione dla Klubu z dotacji funduszów Klubu i instytucji wspierających oraz przekazane Klubowi przez organa nadrzędne administracji państwowej i Polskiego Związku Motorowego,

 1. Na fundusze Klubu składają się:

a) wpływy z wpisowego i składek członkowskich,

b) dotacje i darowizny,

c) wpływy z działalności statutowej,

d) dochody z innej działalności gospodarczej jak prowadzenie działalności handlowej w branży motoryzacyjnej i akcesoria przez zorganizowanie biura turystyki, prowadzenia szkolenia, dystrybucji odzieży sportowej i turystycznej, upominków oraz sprzedaż komisową.

§ 30

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane jest zgodne współdziałanie – podpisy prezesa lub V-ce Prezesa oraz Skarbnika Klubu lub osób upoważnionych przez Zarząd Klubu.

Rozdział 9

Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu

§ 31

 1. Uchwalenie statutu i jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązanie Klubu przez Walne Zgromadzenie członków (zebranie delegatów) wymaga kwalifikowanej większości głosów 2/3 przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Sprawy te mogą być przedmiotem zebrania wyłącznie wtedy, gdy zostały umieszczone w porządku obrad w zawiadomieniach o zebraniu.
 2. W razie rozwiązania Klubu jego majątek przechodzi na cel ustalony w uchwale o likwidacji Klubu, której projekt jest załączony do zawiadomienia o Walnym Zebraniu członków (zebraniu delegatów).

Firma Web-Art

webart bilgoraj projektowanie tworzenie stron www informatyczne uslugi projekty graficzne male

Projektowanie i Tworzenie Stron WWW. Grafika Komputerowa. Usługi Informatyczne

Rzeczoznawca

AUTOZBYT LOGO JPEG niebieskie

Opinie techniczne i wyceny 

Agencja AdaArt

Logo Ada art

 Agencja Artystyczna Ada

Firma Motoluka

images

 Sklep Motocyklowy

Piekarnia Spustek

spustek

OSK "LUIS"

 

OSK LUIS

 

Serwis opon BIELAK

 

Premio opony Bielak

 

Autoservice "Darex"

 

darex

 

FotoFilm Planet

FotoFilm Planet Tarnobrzeg W.Sabat logo

 • drift.jpg
 • DSC_0112_Kopiowanie.JPG
 • wrak_race_zelebsko.JPG
 • wyscigi1.jpg